Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Joanna Łysik-Gajur Piekarnia Sprzedaż Art. Spożywczych z siedzibą przy ul. Panewnickiej 118, 40-761 Katowice, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00001455, REGON 271103655, NIP 634-007-5997 (zwaną dalej: Piekarnia).
  2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Piekarni jest Pani Joanna Łysik-Gajur, adres e-mail: piekarnialysik1@gmail.com
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO w celu realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia na oferowane przez Piekarnie towary, a także wykonania ciążących na Piekarni obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i ochrony oraz dochodzenia roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.
  4. Piekarnia jest uprawniona do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami Piekarni) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zamówienia. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom Piekarni na podstawie umowy o powierzeniu do przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Piekarnią, a Podwykonawcami Piekarni. Ponadto Piekarnia jest zobowiązana do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.
  5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania realizacji Twojego zamówienia, w związku z tym Twoje dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu świadczenie usług oferowanych przez Piekarnie. Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.
  6. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.
  7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy Uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
  8. W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie z Piekarnią umowy o świadczenie usług oferowanych przez Piekarnię, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Piekarnię działań na Twoje żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Piekarnię ciążącego na Piekarni obowiązku prawnego – przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne.
  9. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzeniu.